එළවලු මිල දැඩි ලෙස ඉහළට

elawalu digital backpack

මේ වන විට එළවලු මිල දැඩි ලෙස ඉහළ යාමත් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත. මේ වන විට මෙම ප්‍රදේශයේ බෝංචි ක්‍රිලෝව රුපියල් 280ත් 300ත්, බිට්, ගෙඩි ගෝවා,මුරුංගා, එලබටු, ක්‍රිලෝව රුපියල් 200ත් 220ත්, වම්බටු, ලික්ස්, ක්‍රිලෝව රුපියල් 280ත් 300ත්, කැරට් ක්‍රිලෝව රුපියල් 240ත් 260ත්, දඹල ක්‍රිලෝව රුපියල් 220ත් 240ත්, මාළු මිරිස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 400ත් 450ත්, කරවිල ක්‍රිලෝව රුපියල් 400ත් 420ත්, අමු මිරිස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 450ත් 500ත්, තක්කාලි ක්‍රිලෝව රුපියල් 420ත් 450ත්, දෙහි ක්‍රිලෝව රුපියල් 750ත් 800ත් අතර මිලකට අලෙවි වනු ඇත. එළවලු මිල මෙසේ ඉහළ යාම් පිළිබදව අදහස්…

Read More