ලක්ෂ 28 වියදමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කළ වැව් බැම්ම යළි ගැලවේ!

pahala dikwewa

ගලෙන්බිදුණුවැව මෙගොඩවැව පිහිටි පහළදික්වැව වැව වසර පනහකට පසුව රුපියල් ලක්ෂ 128ක පමණ මුදලක් වැයකර  ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් මාස කිහිපයකට පසුව බැම්ම බිදී විනාශවි ගොස් ඇති බව ගම්මානයේ ගොවින් පිරිසක් පෙන්වා දුන්හ. මාස හයක් ගත වන කළ වැවේ බැම්ම විනාශ වීමෙන් පසුව කොන්ත්‍රාත් සමගමෙ පිරිසක් පැමිණ වැවෙහිම පස් යොදා පැලි ගිය ඉරි මකා දමා ඇති අයුරු එහි ගිය විට  දැකගත හැකි විය. උතුරු මැද පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පුර්ණ අධික්ෂණයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය ආරම්භ කර ඇති වැවේ සියළුම ක්‍රියාකාරකම් අධික්ෂණය සදහා කැකිරාව වාරිමාර්ග දෙපාර්තුමෙන්තු අනු කාර්යාලයේ කර්මික ශිල්පියා යෙදවීමට එම දෙපාර්තුමේන්තු කටයුතු කර තිබුණි.…

Read More