ෆ්ලොරිඩාවේ පරිගණක පද්ධතියට රිංගූ හැකර්

ෆ්ලොරිඩාවේ පරිගණක පද්ධතියට රිංගූ හැකර්

ෆ්ලොරිඩාවේ නගරයක ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ පරිගණක පද්ධතියට රිංගූ හැකර්වරයකු එම ජලයට එකතු කරන භායානක රසායනිකයක් වැඩියෙන් එකතු කිරීමට දැරූ උත්සාහයක් ව්‍යර්ථ කර ඇත. ඕල්ඩ්ස්මාර් ජල පිරිපහදු පද්ධතියට මෙසේ ඇතුළු වී ලයි වශයෙන් හඳුන්වන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නම් රසායනික ද්‍රව්‍යය එකතු කරන ප්‍රමාණය ඉහළ දැමීමට උත්සාහ දරා ඇත. ලයි නම් එම රසායනිකය ජලයේ ආම්ලිකතාව වර්ධනය කිරීමට යොදා…