කොරෝනා වසංගතයට සමගාමීව දොරින් දොරට සෞඛ්‍ය ජංගම සේවාවක්

ලංකාවේම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි පළාත් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සැදුම් ලත් ජංගම සෞඛ්‍ය සේවාවක් ආරම්භ කිරීම කාලීන යුතු කමක් මෙන්ම අවහ්‍යතාවයක් බව දකුණු පළාත් සභාවේ හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමති ඒ.ජී.සී පියසිරි මහතා පවසයි. මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යයට අදහස් දැක් වු ඒ මහතා මෙසේ ද කීය. මෙය ඉතාම වැදගත් කටයුත්තක් වෙනවා. මා දකුණු පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය ඇමති ධූරය දරණ කාලයේ 1994 සිට මෙම කටයුත්ත ඉතා සාර්ථතකව සිදු කලා. එහි ප්‍රතිපල ඉතාම විශාලයි. මේ මගින් දකුණු පළාතේ ජනතාව විවිධ ආකාරයෙන් දැනුවත් කළා. ඒ සඳහා පියවර ගත්තා. ගමට නගරයට යමින් ගමින් ගමට දොරින් දොරට ගොස්…

Read More