ගාල්ල තැපැල් ඡන්දයෙන් ගෝටාට පැහැදිලි වර්ධනයක්

වර්ෂ 2015 ජනාධිපතිවරණයට සාපේක්ෂව ගෝටාභය රාජපක්ෂ පැහැදිලි වර්ධනයක් අත් කර ගැනීමට සමත් වී තිබේ.

වර්ෂ 2015 දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගාල්ල තැපැල් ඡන්දය ජය ගත්තද ඒ මහතා ලබා ගත්තේ 53.49% ක ප්‍රතිශතයකිනි. මෙවර ගෝටාභය රාජපක්ෂ මහතා එම ප්‍රමාණයට වඩා ඉතා විශාල වර්ධනයක් අත්පත් කර ගෙන 67.48%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් අත් පත් කර ගැනීමට සමත් වී තිබේ.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පසුගිය වර 43.06%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගත්තද මෙවර සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ලබා ගෙන ඇත්තේ 24.45%ක ප්‍රතිශතයකි.

Related posts