පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සමස්ත ප්‍රතිඵලය

[skillwrapper type=”bar”]
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 147340[skill title_background=”#9e1421″ bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eeeeee” percent=”53.01″ title=””]

සජිත් ප්‍රේමදාස – 112473[skill title_background=”#098f12″ bar_foreground=”#098f12″ text=”” bar_background=”#eeeeee” percent=”40.47″ title=””]

අනුර කුමාර දිසානායක – 12284[skill title_background=”#f13126″ bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eeeeee” percent=”4.42″ title=””]

[/skillwrapper]

[skillwrapper type=”gage” align=”left”]
[skill percent=”53.01″ title=”ගෝඨාභය රාජපක්ෂ” bar_foreground=”#9e1421″ bar_background=”#eee”]
[skill percent=”40.47″ title=”සජිත් ප්‍රේමදාස” bar_foreground=”#098f12″ bar_background=”#eee”]

[skill percent=”4.42″ title=”අනුර කුමාර දිසානායක” bar_foreground=”#f13126″ bar_background=”#eee”]
[/skillwrapper]

Related posts