විදෙස් සංචිතය ඉහළට
|

විදෙස් සංචිතය ඉහළට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු නිල විදේශ සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය පසුගිය 2024 ජූනි මාසය තුළ දී 4.3% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. 2024 මැයි මාසය අවසානයේ දී ඩොලර් මිලියන 5,410ක්ව පැවති නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය 2024 ජූනි මාසය අවසානයේ දී ඩොලර් මිලියන 5,642 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මෙහිදී නිල…

Sri Lanka’s Debt Restructuring Agreement and Economic Measures
|

Sri Lanka’s Debt Restructuring Agreement and Economic Measures

Chethana Gomis Extending the principal loan repayment grace period till 2028 will save the country $500 crores. Sri Lanka has also concluded a debt restructuring agreement with International Sovereign Bondholders. Sri Lankan foreign debt amounts to USD 37 billion, comprising USD 10.6 billion in bilateral debt. Regarding accusations from many parties that the Government has…

සරසවිවලට Online හරහා අයැදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන්
|

සරසවිවලට Online හරහා අයැදුම්පත් භාර ගැනීම අදින් අවසන්

විශ්වවිද්‍යාල සඳහා Online ඔස්සේ අයැදුම්පත් භාර ගැනීම අද(05) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වෙයි. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ උප සභාපති මහාචාර්ය චන්දන උඩවත්ත මහතා සඳහන් කළේ, මේ වනවිට අයැදුම්පත් 85,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් Online ඔස්සේ යොමු කර ඇති බවයි. අයැදුම්පත් යොමු කළ යුතු කාලය දීර්ඝ නොකරන බවද ඔහු කියා සිටියේ ය. ඉදිරිපත් කළ අයැදුම්පතේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රමුඛතාව පමණක්…

Driving Digital Action through DPI: A Series to Propel the SDGs
|

Driving Digital Action through DPI: A Series to Propel the SDGs

Countries with a robust digital public infrastructure act as the cornerstone for progress in many developed countries. During the COVID-19 pandemic, many of these countries secured equitable economic advancements through digital tools. Effective Digital Public Infrastructure (DPI) has the potential to dramatically improve a country’s overall ability to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) and…