ඉදිරි උත්සව සමය වෙනුවෙන් හිඟයකින් තොරව කුකුල් මස් කිලෝවක් රුපියල් 450-460 ත් අතර  අලෙවි කිරීමට කුකුල් මස් නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය සිය එකඟතාවය පළ කර ඇත.

ඒමෙන්ම  සම රහිත කුකුල් මස් කිලෝවක් උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 570කට ද අලෙවි කිරීමට ඔවුන් සිය කැමැත්ත පළ කර තිබේ.

මෙම මිල ගණන් ලබන ජනවාරි මස දක්වා වලංගු වන අතර  කුකුල් මස් හිඟයකින් තොරව ලබා දීමටත් ඔවුන් එකඟ වු බව කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති කුකුල් මස් ආනයනය කිරීම පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවේ දී කුකුල් මස් නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමය මෙම තීරණයට එළඹී ඇත.

-ශානි පොල්ගම්පල-

Similar Posts