ඒයාර්ටෙල් ඉදිරියටම

ජනප‍්‍රියතම දුරකථන ජාලය වන භාරති එයාර්ටෙල් ලංකා (එයාර්ටෙල් ලංකා) ශ‍්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිෂන් සභාවේ (TRCSL) 900MHz තරංග සංඛ්‍යාත පරාසයෙන් 5MHz වෙන්කරවා ගෙන තිබේ.

මෙම වෙන්කිරීම් නිසි  ”පරිපාලනමය පදනමක්” මත සිදු කරන ලද අතර පූර්වයෙන් ප‍්‍රසිද්ධියට පත්කරන ලද නිර්ණායක මත පදනම් වී ඇත. මෙම නිර්ණායකයන්ගේ අරමුණ වනුයේ  ”ජංගම දුරකථන මෙහයුම් සමාගම් හතරටම තම මෙහයුම්  ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ තරංගයන් හි සමාන සංඛ්‍යාත  අවස්ථා ලබාදීම වේ.

එබැවින් අයදුම්පත් ඇගයීමේදී අසමානතාව අවම කිරීම සඳහා අදාළ තරංගයන් හි සමාන සංඛ්‍යාත ලබා දීම කෙරෙහි ප‍්‍රමුඛත්වය ලබා දී ඇත. එසේම  මැදිහත්වීම් වලින් තොර සංඛ්‍යාත සහතික කිරීමක් මත මෙම ඇගයීම් පදනම් වනු ඇත” යනුවෙන් එකී නිර්ණායකයන් වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කරනු ලබයි.

මෙම සංඛ්‍යාතය මගින් පුළුල් ආවරණයක් ලැබෙන අතර එමගින් එයාර්ටෙල් පාරිභෝගිකයින්ට වැඩි හඬ සහ දත්ත සන්නිවේදන අත්දැකීම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව උදා කරනු ලබයි.

Related posts