පොළී මුදලාලිලාට බලපත්‍ර ක්‍රමයක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, මුදල් අමාත්‍යාංශය සමග මුදල් ණයට දෙන්නන් වෙත බලපත්‍ර ලබාදීම, ඒවා නියාමනය හා අධීක්ෂණය කිරීම සහ ගනුදෙනුකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නව නීතියක් සම්පාදනය කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් මහ බැංකුව පවසන්නේ මෙකී නීතිය මේ වන වි‍ට කෙටුම්පත් කෙරෙමින් පවතින අතර නුදුරු අනාගතයේ දී එය බලාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන බවයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කරන ලද සම්පූර්ණ නිවේදනය ඉහතින් දැක්වේ.

Related posts