රුපියල අතිප්‍රමාණ වෙයි

rupiyala

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සියයට බින්දුවයි දශම 07 කින් අතිප්‍රමාණ වී තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

Related posts