වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය වියානා – සවීනා සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය හා (වියානා – සවීනා) ආයතනය සමඟ විශේෂ අවබෝධතා ගිවිසුමක් නාරාහේන්පිට පිහිටි  වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය  ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී  අත්සන් කළේය.

එහිදී ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති දමිත වික්‍රමසිංහ සහ EURO Cosmetics ආයතනයේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ගැමුණු වීරවර්ධන යන මහත්වරු අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් කළහ.

Related posts