ඩෙවෝන් ශක්‍රිය වෙයි

මධ්‍යම කදුකරයට මෙම දිනවල ඇද හැලෙන අධික වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් ඩෙවෝන් දිය ඇල්ලේ ජල ධාරාවන් ඉහල යාමත් සමග එම දිය ඇල්ල ශක්‍රිය තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම දිය ඇල්ලේ ජල දහාරවන් මෙසේ ශක්‍රිය තත්වයන්ට පත් විමත් සමග එම දිය ඇල්ලේ චමත්කාරත්වයද ඉහල තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා හැටන්

Related posts