ගාල්ල ගිංතොට තුනි ලැලි සංස්ථාව අනතුරේ

ගාල්ල ගිංතොට තුනි ලැලි සංස්ථාවේ සේවකයක් 200ක් පමණ පිරිසක් ගාල්ල හෝල් ඩී ගෝල් ශාලාව ඉදරිපිට දී අද (24) දින උද්ඝෝෂනයක නිරත වුහ. මාස දෙකක කාලයක් තුළ සේවකයන්ට වැටුප් ලබාදි නොමැති බවත්. මෙහි දේපල ඉතාම අඩු මිලට විකුනන බවත්,සංස්ථාව සතු යන්ත්‍රි පරණ යකඩ වලට විකුණන බවත් මේ සම්බ්න්ධයෙන් සොයා බලා සේවකයන්ට සහනයක් ලබානෙ මෙන් සේවකයෝ පෝස්ටර්,බැනර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාවයකට එක්ව සිටියහ.

@ ගාල්ල ගිංතොට තුනි ලැලි සංස්ථාවේ සේවකයක්  පිරිසක් ගාල්ල හෝල් ඩී ගෝල් ශාලාව ඉදරිපිට දී අද (24) දින උද්ඝෝෂනයක නිරත වුහ. ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 24 දින ගාල්ල හෝල් ඩී ගෝල් ශාලාවේ දී පැවති අතර එම ස්ථානයට පැමිණි ගිංතොට තුනී ලෑලි සංස්ථාවේ සේවකයින් මෙසේ උද්ඝෝෂණයේ නිරත විය.

මාස දෙකක කාලයක් තුළ සේවකයන්ට වැටුප් ලබාදි නොමැති බවත්. මෙහි දේපල ඉතාම අඩු මිලට විකුනන බවත්,සංස්ථාව සතු යන්ත්‍ර පරණ යකඩ වලට විකුණන බවත් මේ සම්බ්න්ධයෙන් සොයා බලා සේවකයන්ට සහනයක් ලබා දෙන මෙන් සේවකයෝ පෝස්ටර්,බැනර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාවයකට එක්ව සිටියහ.

පසුව, වැවිලි කර්මාන්ත ඇමති ද්‍යෛ දොස්තර රමේෂ් පතිරණ මහතාගේ මැදි හත් විම මත සේවකයන්ට සුභ සාදන කටයුතු සලස්සන්නට හා ආයතනය රැක ගන්නටත්,දේපල විකිණිම නතර කර ජනපති හා අගමැති හා කර්මාන්ත ඇමති වරුන්ගේ මැදිහත්විම මත සතුටවිය හැකි පියවරක් ලබාදෙන බවත්,‍සංස්ථාව සතු දේපල විකුන්නට ඉඩ නොදි පොලිස් ආරක්ෂාව සපයන්නට ද වැටුප් නොදිම සමබන්ධයෙන් කම්කරු කාල්ල කර්යාලයේ පැමිනිල්ලක් සිදුකරන්නටද පියවර ග්නා බැව විවිලි කර්මාන්ත ඇමති  පැවසීමෙන් පසුව සේවක සේවිකාවෝ විසිර ගියහ.

Related posts