වැටුප් වැඩි කිරිමත් සමග වතු කම්කරුවන්ට වැඩි පුර තේ දළු කැඩිමට දැඩි බලපෑම්

Tea labour jobs Tea labour pdf tea plantation workers in sri lanka living conditions of tea plantation workers tea plantation workers problems estate workers in sri lanka tea pluckers in sri lanka story of estate labour in sri lanka

වතු කම්කරුවන්ට දෛනික වැටුප් වැඩි කිරිමෙන් පසු සමහර වතුවල කම්කරුවන්ට වැඩි පුර තේ දළු කැඩිමට බල කිරිමත් සමග වතු කම්කරුවන් මේ වන විට විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන වතු කම්කරුවන් පිරිසක් පවසනුයේ දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කිරිමෙන් පසු සමහර වතුවල පාලන අධිකාරිය විසින් වැඩි පුර තේ දළු කැඩිමට බල කිරිමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

දෛනික වැටුප් වැඩි කිරිමට පෙර පසු ගිය කාලයේදි දළු ක්‍රිලෝ 16ක් 18ක් කැඩිය යුතු බවත් එයට වඩා කඩන දළු ක්‍රිලෝ ප්‍රමාණයට ගෙවිම් කලද මේ වන විට සමහර වතුවල පාලන අධිකාරිය දෛනිකව දළු ක්‍රිලෝ 20ක් කැඩිම අනිවාර්ය කර ඇති බවත් මෙම තත්වයන් මත මේ වන විට වතු කිපයකම කම්කරුවන් එහි පාලන අධිකාරියට එරෙහිව විවිධ උද්ගෝෂන කිරිමට පවා පියවර ගෙන ඇති බවද එම පිරිස් පවසති.

මෙම තත්වයන් මත ඉදිරියේදි වතු තුල විවිධ ප්‍රශ්න මතු විමේ අවදානමක් පවතින බවද එම පිරිස් තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා  – හැටන්

Related posts