පදික වේදිකා අවහිර කරමින් රථ නතර කිරිමෙන් පදිකයන් දුෂ්කරතාවයන්ට

පදික මාර්ගවල රථ වාහන නතර කිරිම තහනම් වුවද හැටන් නගරයේ සමහර ත්‍රිරෝධ රථ පදික වේදිකා අවහිර කරමින් ත්‍රිරෝධ නතර කිරිමත් සමග පදිකයන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

පදික මාර්ග අවහිර කරමින් සමහර රියදුරන් මෙසේ ත්‍රිරෝධ රථ ගාල් කිරිමත් සමග තමන්ට පදික මාර්ග වල ගමන් කිරිමට නොහැකි තත්වයන් පවතින බව ප්‍රදේශයේ විවිධ පිරිස් පවසති.

සමහර ත්‍රිරෝධ රථ රියදුරන් හිතු හිතු ආකාරයෙන් මෙසේ රථ වාහන නිති උල්ලංගනය කිරිම් හැටන් නගරයේ බහුලව සිදුවන බවත් මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදාල නිලධාරිනගේ දැඩි අවදානය යොමු විය යුතු බවද ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts