නාසා ආයතනයේ නවතම මිනිසුන් රහිත රෝවර් යානය දෙදහස් විස්සේ ජූලි මාසයේදී අඟහරු ග්‍රහයා වෙත යැවීමට නියමිතයි.

රොබෝ යානය රතු ග්‍රහයා හෙවත් අඟහරු මත ගොඩ බැස්වීමට නියමිතව ඇත්තේ 2021 වසරේදීයි.

රෝවර් යානය, චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප හරහා අනාවරණය කර ගනු ලැබූ අඟහරු මත පිහිටි ගැඹුරු ජෙසීරෝ ක්‍රේටර් (Jezero Crater) විල ආසන්නයට මුදා හැරෙනු ඇති.

එම විලෙහි පැවති ජලය තුළ හෝ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ අතීතයේදී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සිටියා නම් ඔවුන් සිටි බවට වන සාධක සහ ලක්ෂණ පහසුවෙන් සොයා ගත හැකි වනු ඇතැයි විද්‍යාඥයින් අපේක්ෂා කරයි.

Similar Posts