ගණිකාවන්ට එරෙහි දඩමුදල් සමඟ සිර දඩුවම් අහෝසියි

ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන කාන්තාවන් වෙනුවෙන් නව දඩුවම් ක්‍රමයක් හදුන්වා දීමට චීනය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව දැනට පනවා ඇති කාන්තාවකට එරෙහිව ඇමරිකානු ඩොලර් 540 ක දඩමුදලක් සමඟ සිර දඩුවම් නීතිය අවලංගු වන බව චීන රජය පවසයි.

ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන චීන කාන්තාවන්ට  වසර දෙකක පුහුණුවක් ලබාධීමටත්, ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ස්වයං රැකියා සඳහා යොමු කිරීමටත්  නව නීති සම්පාදනය කර ඇත.

Related posts