චීනය සහ අමෙරිකාව අතර තවත් ගිවිසුමක්

අමෙරිකාව සහ චීනය අතර අත්සන් තැබීමට නියමිත නව වෙළෙඳ ගිවිසුමක් සම්බන්ධයෙන් ලෝකයේම අවධානය යොමුව ඇත.

අමෙරිකාව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ දෙරට අතර පවතින ගැටලු නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා මෙම ගිවිසුම වැදගත් වන බවයි.

මෙම ගිවිසුම ලෝකයට තවත් ගැටලු කිහිපයක් අලුතින් නිර්මාණය කිරීමට හේතුවිය හැකි බව ලෝක ආර්ථික විචාරකයින් මත පළකරයි.

Related posts