පිලිපීනයේ ටාල් ගිනිකන්දෙන් ලාවා විදීම ආරම්භ වී ඇත. ඉදිරි දින කිහිපයක් තුළ මෙම ගිනිකන්ද විනාශකාරී ලෙස විධාරණය විය හැකි බව එරට බලධාරීන්  පවසයි.

ගිනිකන්ද විධාරණය වීම හමුවේ එය ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වෙත අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පිලිපීන බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

සබැදි පුවත්

– මැනිලා ගුවන් තොටුපල වැසෙයි

Similar Posts