තලෙබාන් සංවිධානය තමන් සතුව ඇති අවිබලය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා යුද රථ පෙළපාලියක් පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබුණි.

ඇෆ්ගන් හමුදාවේ වේගවත් බිඳවැටීම හමුවේ ඔවුන් සතුව පැවැති ප්‍රබල අවිබලය මේ වනවිට තලෙබාන් සංවිධානය අතට පත්වී තිබේ.

Similar Posts