තායිලන්ත සම්බාහන ක්‍රමවේදයක් ලෝක උරුම ලැයිස්තුවට ඇතුලත් කිරීමට යුනෙස්කෝ සංවිධානය තීන්දු කර තිබේ.

සුප්‍රකට තායි සම්බාහන ශිල්පය යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් ලෙසින් නම්කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

මෙම ලැයිස්තුවට සාමාන්‍යයෙන් ඇතුලු කරන්නේ අනාගත පරම්පරාව දක්වා රැගෙන යායුතු බවට සැලකෙන සංස්කෘතික උරුමයන් පමණයි.

මේ අනුව, එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපන, විද්‍යා සහ සංස්කෘතික සංවිධානය තීරණය කර ඇත්තේ, තායි සම්බාහන ශිල්පයද අනාගත පරම්පරාව වෙත උරුම කල යුතු බවයි.

 

Similar Posts