වායු දූෂණයෙන් නවදිල්ලිය පීඩාවට

India

වායු දූෂණයෙන් ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර වාතයේ ගුණාත්මකභාවය “අන්තරායකර” කාණ්ඩය දක්වා පිරිහී තිබෙන අතර යමුනා ගංඟාවේ ජලය ද බරපතළ ලෙස දූෂණය වී ඇති බව නවතම විදෙස් වාර්තා පවසයි.

යමුනා ගංගාවේ ඇතැම් කොටස්වල ඔක්සිජන් නොමැතිව යාම නිසා එහි  ජීවය නොමැති බව ඉන්දීය රජය අනාවරණය කරයි.

එය ඉතාමත් අහිතකර තත්ත්වයක් බවත් ඒ පිළිබඳව දිල්ලි බලධාරීන්ගේ වැඩි අවධානයක් යොමුව ඇති බවත් විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.

Related posts