විවාහක කාන්තාවන් නිරාහාරව සමරන චට් උත්සවය

ඉන්දීය හින්දු බැතිමතුන් හිරු දෙවියන් උදෙසා  පවත්වන චට් උත්සවය දින හයක් පුරා පවත්වනු ලබන දිවාලි උත්සව සමයේ අවසන් දිනෙන් පසු එලඹෙන දින හතරේදී  සමරනු ලබයි.

විවාහක කාන්තාවන් නිරාහාරව සිටිමින් සහ ඉණවටක් ජලයේ ගිලී හිරු දෙවියන්ට පුද පූජා පවත්වනු ලබයි.

සිය සැමියාගේ හා දරුවන්ගේ සුබසිද්ධිය පතා විවාහක කාන්තාවන්  පෙර දිනයේදී නිරාහාරව හිඳිමින් බැස යන හිරු වන්දනා කරන බැතිමතුන් පසුවදා අළුයම යළිත් හිරුට වන්දනා කරමින් උපවාසය අත්හරින බවද පැවසේ.

Related posts