පසුගිය වසරේදී ෆින්ලන්තයේ ජනගහනය 9,654 කින් 5,527,573 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ෆින්ලන්ත සංඛ්‍යාලේඛන ය විසින් අනාවරණය කර තිබේ.

ජනගහන වර්ධනයට හේතු වී ඇත්තේ සංක්‍රමණ බවත්  රටට සංක්‍රමණය වූ පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 17,903 කින් ඉක්මවා ගිය අතර උපත් සංඛ්‍යාව මරණ සංඛ්‍යාව 7,962 ඉක්මවා ඇති බව ෆින්ලන්ත මාධ්‍ය පවසයි.අපේක්ෂිත සමස්ත අනුපාතය වාර්තාගත අවම මට්ටමින් 1.35 ක් විය.

සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තා කළේ උපත් සංඛ්‍යාව පෙර වර්ෂයට වඩා 1,980 කින් 45,597 ක් දක්වා අඩුවී ඇති බවයි.මූලික දත්ත වලට අනුව, මරණ සංඛ්‍යාව වසරින් වසර 968 කින් අඩුවී 2019 දී 53,559 ක් විය.

ජනගහන වර්ධනයක් ඇති එකම කලාප වූයේ උසිමා, පිර්කන්මා, නිරිතදිග ෆින්ලන්තය, උතුරු ඔස්ට්‍රොබොත්නියා සහ ඕලන්ඩ් දූපත් ය. විශාලතම නිරපේක්ෂ වැඩිවීම වාර්තා කළේ උසිමා (19,385) සහ දෙවන විශාලතම (2,235) පිර්කන්මා විසිනි. මෙම සංඛ්‍යා පිළිවෙලින් 0.115% සහ 0.053% ක සාපේක්ෂ වර්ධන අනුපාතයන්ට සමාන වේ.

ශානි

Similar Posts