අද කොන්සියුලර් සේවා සීමා කෙරේ

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට විශේෂ දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබේ.

ඒ අනුව කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය පරිශ්‍රයේ සිදුකෙරෙන නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන්, අද 24 වනදා කොන්සියුලර් කටයුතු අංශය විසින් අයදුම්කරුවන් 400 දෙනෙකු සඳහා පමණක් සේවා සපයන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දැනුම්දෙයි.

Related posts