තමුන්නාන්සේලා තමුන්නාන්සේලාට උදව් කරගන්න

හැම වෙලාවේම ජාත්‍යන්තර රටවල් කියන්නේ ‘තමුන්නාන්සේලා තමුන්නාන්සේලාට උදව් කරගන්න.ඊට පසුව අප උදව් කරන්නම්”යනුවෙන් බව ද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කීය.

රට අඳුරේ තබන්න එපා යැයි වෘත්තීය සංගම් වලට අවවාද කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද (8) පැවසීය.

ඉන්දියාව තෙල් දේවි යැයි වගකියන්නට නොහැකි බව කී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලංකාවට තෙල් දෙනවාට ඉන්දියාවේ සමහර අය විරුද්ධ බවද පැවසීය.

 

Related posts