හෙට (02) දිනයේ දිවයින පුරා පැය 7යි විනාඩි 30ක විදුලි කප්පාදුවක්

powerc-cut1

හෙට (02) දිනයේ දිවයින පුරා පැය 7යි විනාඩි 30ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකෙරෙන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.

එම කොමිසම සදහන් කළේ හෙට දහවල් කාලයේ පැය 5 ක කාලයක් හා රාත්‍රී කාලයේ පැය දෙකහාමාරක කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරන බවයි.

ඒ අනුව උදෑසන 8.00 සිට දහවල් 1.00 දක්වා E,T,U,V,W යන කලාප සඳහා පැය 5 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු වන අතර දහවල් 1.00 සිට සවස 6.00 දක්වා F,P,Q,R,S කලාප සඳහා ද පැය 5 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙනු ඇත.

එමෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී සවස 6.00 සිට රාත්‍රී 8.30 දක්වා E,T,U,V,W යන කලාප සඳහා පැය දෙකහාමාරක විදුලි කප්පාදුවක් හා 8.30 සිට රාත්‍රී 11.00 දක්වා F,P,Q,R,S කලාප සඳහා ද පැය දෙකහාමාරක විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කරන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Related posts