වටවල පුද්ගලික ඇගලුම් කම්හලින් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 77 දක්වා වැඩි විමත් සමග අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් ගනන 06වන දින වන විට 269 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි ක්‍රිෂාන් ප්‍රේමසිරි මහතා පවසන ලදි.

වටවල පුද්ගලික ඇගලුම් හම්හලේ කරන ලද අහඹු පි. සි. ආර් පරික්ෂාවකදි කොවිඩ් 19 ආසාදිතයකු හමුවිමත් සමග එම ඇගලුම් කම්හලේ සේවකයන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමෙන් මෙම කොවිඩ් 19 ආසාදියන් ගගන 77 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බවද ක්‍රිෂාන් ප්‍රේමසිරි මහතා පවසන ලදි.

වටවල පුද්ගලික ඇගලුම් කම්හලින් හමුවු කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය මෙසේ ඉහල යාමත් සමග අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් 19 ආසාදිත ප්‍රමාණයද 269 දක්වා මෙසේ ඉහල ගොස් ඇති බවත් මෙම ආසාදිතයන් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවද ඔහු පවසන ලදි.

මෙසේ හමුවු කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන්ගේ ලගම ආශ්‍රිතයන් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර එම ආශ්‍රිතයන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවද වෛද්‍ය ක්‍රිෂාන් ප්‍රේමසිරි මහතා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts