ඉන්ධන පෝලිම් දිගු වෙයි

පැට්රල් ඩිසල් හිගය උග්‍ර තත්වයන්ට පත් විමත් සමග  ඉන්ධන හල්වලින් පැට්රල් ඩිසල් ලබා ගැනිම සදහා රථ වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් දිගු පෝලිම්වල තබා ගෙන සිටින අයුරු දක්නට හැක.

මෙම ප්‍රදේශය තුල පවතින ඉන්ධන හිගය හේතුවෙන් ඉන්දන ලබා ගැනිම සදහා තමන්ට පැය ගනන් පෝලිමේ රැදි සිටිමට සිදුවන බවත් සමහර අවස්ථාවලදි පැය ගනන් පෝලිම්වල රැදි සිටියද ඉන්ධන ලබා ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද සමහර රථ වාහන හිමියන් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts