මාසික ආදායම ලක්ෂයක් ඉපැයුවොත් කොටසක් රජයට

vat

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා දේශීය ආදායම් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කර ඇත.

එම ගැසට් පත්‍රයට අනුව බදු නිදහස් දීමනාව අවම කර ඇති අතර බදු ජාලයේ පදනම පුළුල් වනු ඇත.

එමගින්, දළ මාසික ආදායම රු. 100,000 හෝ ඊට වැඩි මුදලක් ආදායම් බදු සඳහා වගකිව යුතුය.

ඉහළම ආන්තික පුද්ගලික ආදායම් බදු අනුපාතය 36% ලෙස ගැසට් කර ඇත.

Related posts