ආහාර වර්ග කිහිපයක් සඳහා වෙළෙඳ බද්දක්

rata-idi

ආහාර වර්ග කිහිපයක් සඳහා වෙළෙඳ බද්දක් පැනවූ බව අගමැති හා මුදල් ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ දන්වා සිටියි. එම ලැයිස්තුව පහතින්

upalekanaya

Related posts