ලංකාවේ කොරෝනා 03 වන අවදානම් මට්ටමේ – සේවකයන් නිවසේ සිට වැඩ – නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශය

corona

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තියේ තුන්වෙනි අවදානම් මට්ටම මත පදනම්ව පොදු ක්‍රියාකාරකම් සිදු කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මාර්පගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබේ.

මැයි මස 31 වැනි දින දක්වා මෙම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව කටයුතු කළ යුතු කළ යුතු යැයි ද අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

එම මාර්ගෝපදේශ අනුව මෙම කාලය තුළ විශ්වවිද්‍යාල සම්පූර්ණයෙන්ම වසා තැබෙන අතර පාසල්, පෙර පාසැල් සහ දිවාසුරැකුම් මධ්යස්ථාන 50%ක ධාරිතාවෙන් පමණක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

අදාල මාර්ගෝපදේශ මෙහි දැක්වෙයි.

Related posts