රු. බිලියන 20ක විදෙස් ආයෝජන රටින් පිටවෙයි

dolor

රජයේ සුරැකුම්පත් හි විදෙස් හිමිකාරීත්වය පසුගිය සතිය වන විට රු. බිලියන 83 ක් දක්වා පහත වැටී ඇත. මෙම අගය 2020 පෙබරවාරි 26 දිනය වන විට දැක්වුණේ රු. බිලියන 91.24 ක් වශයෙනි. මේ අනුව ගෙවී ගිය සතිය තුළ දී විදෙස් ආයෝජකයින් විසින් රු. බිලියන 8.23 ක සිය ආයෝජන ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.

මේ අතර 2020 පෙබරවාරි 19 දින වන විට රජයේ සුරැකුම්පත්වල විදෙස් හිමිකාරීත්වය රු. බිලියන 102.66 ක් වශයෙන් වාර්තා වී තිබුණි. මේ අනුව 2020 පෙබරවාරි 19 සිට 2020 මාර්තු ප‍ලමු සති 2 ක කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළෙන් ඉවත් කර ගෙන ඇති විදෙස් ආයෝජන වල වටිනාකම රු. බිලියන 19.66 කි.

 

Related posts