කෝවිඞ් 19 ඉරානයේ සිරකරුවන් 70,000 කට නිදහස ලබාදෙයි

කෝවිඞ් 19 වයිරසය වේගයෙන් පැතිරෙන බැවින් සිරකරුවන් 70,000 කට නිදහස ලබා දීමට ඉරාන රජය පියාවර ගෙන ඇත.

ඉරාන බන්ධනාගාර කිහිපයක වයිරස ආසාදිතයන් හමුවීමත් සමඟ මෙම තීරණය ගැනීමට සිදුවුණු බව ද ඉරාන රජය වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.

 

Related posts