යුක්රේනය, නව අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ පනතක් සම්මත කරයි

ukrene

යුක්රේන පාර්ලිමේන්තුව විසින් පසුගිය අඟහරුවාදා දින නව අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ පනතක් සම්මත කරනු ලැබීය. දූෂණය තුරන් කිරීම සහ ආයෝජකයින්ට වඩා හිතකරවූත් විශ්වාසදායකවූත් නීතියේ සමානාත්මතාවය පවතින පරිසරයක් ඇති කිරීමට මෙම අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ තුළින් අපේක්ෂා කරයි.

යුක්රේනය තුළ පුළුල් අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඇති කිරීමට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපා සංගමය කලක පටන් යෝජනා සිදුකර තිබුණි. මෙම අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් යුක්රේනයේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය මෙම නව පනත, “පුළුල් අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වැදගත් ඉදිරි පියවරක් ” ලෙස සලකන බව නිවේදනය කර තිබේ.

විනිසුරුවන් පත්කිරීමට ස්වාධීන මණ්ඩලයක් පිහිටුවීම, අධිකරණ පද්ධතියේ යුක්තිගරුක බව සහතික කිරීම සහ දූෂණ චෝදනා ලබා ඇති පුද්ගලයින් මින් බැහැර කිරීම සිදුකරන බව යුක්රේන ජනාධිපතිවරයා සහතික කර තිබේ. එසේම පාර්ලිමේන්තුව තුළ සම්මත කළ පනත ඉක්මනින් නීතිගත කරන බවද ඔහු පැවසීය.

Related posts