සංස්කෘතික දේශපාලනය අමතක කිරීම අපිට වරදින්න එක හේතුවක්

”අපි දීර්ඝ කාලයක් යුද්ධයක් එක්ක පැටලී සිටිය ජාතියක්. ඒ වගේම අපි ජාතිය මත පදනම්ව සියලු ප්රශ්න දිහා බලමින් ඉන්න ජාතියක්.
මේ සියල්ල විසින් ප්රචණ්ඩ මනුස්සයෙක් නිර්මානය කරලා තිබෙනවා, ඒ මනුස්සයා සුවපත් කිරගන්නේ
කොහොමද කියන එක ගැන අපි කවුරුවත් හිතන්නේ නෑ.ඒ ගැන සංවාදයකුත් නැහැ”
සංජය ඈපා සෙනෙවිරත්න
විඩියෝව

Related posts