හබරාදුව ප්‍රාදේශීය සභාවට ආගම අමතක වෙයි!

habaraduwa-pradesiya-sabawa

ලංකාවේ ප්‍රධාන හොටල් පාසල වු කොග්ගල හොටෙල් පුහුණු පාසලට බඳවා ගන්නා වු තරුණ පිරිස සියයට අඩු කර තියනවා.වෙනදා 640 පුහුණු ලාභින් ගත්තා. අද ගන්නේ 100ක් පමණයි. මෙය ඉතාම වැරදියි.

පුහුණු පාසලට බඳවා ගන්නා වු පිරිස අඩුකර තියනවා.සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය කරනවා කියනවා කිව්වට මෙය නිවැරදිව සිදු කරන්නේ නෑ.මෙම පුහුණු පාසලට බඳවා ගන්නා වු සිසු පිරිස වැඩිකර හබරාදුව කොග්ගල හොටෙල් පුහුණු පාසල් රැකගන්නා ලෙස හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාමන්ත්‍රි ලාල් වල්පිට ගමගේ මහතා (ජ.වි.පෙ) පැවැසීය.

ඒ මහතා එසේ පැවසුවේ හබරාදුව මේවර ප්‍රාදේශිය සභා මාසික රැස්විමේ දීය. මෙම රැස්විම හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති  ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන සංවිධායක දිල්ෂාන් විදානගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාමන්ත්‍රි  සුසිල් කුමාර  මහතා (එ.ජා.නි.ස)

මෙය වැරදියි.සංචාරක ව්‍යාපාරයට මෙය වැදගත් වෙනවා. මෙය සිමා කිරිම බරපතල වැරදිමක් වෙනවා.මෙය පාසල් හැර යන සිසුන්ට තිබෙන අයිතියක් වශයෙන් සලකන්න හැකියි.මෙය වහාම සකස් කළ යුතුයි. හොටල් පාසලට බඳවා ගන්නා වු පුහුණු ලාභින් ප්‍රමාණය වැඩිකර ගත යුතුව තිබෙනවා.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රී හර්ෂ කුමාර මහතා (ජ.වි.පෙ)

අහංගම දිගරැද්ද ප්‍රදේශයේ අනතුරුදායක ගසක් ඉවත් කරන්නට ගත වන කාලය වැඩියි. මෙය ඉක්මන් කරන්න කියලා කියන්නට කමැතියි. මෙතන තියෙන්නේ බෝ ගසක් මේ බෝගස කපන්න රුපියල් ලක්ෂ 2ක් පමණ වැය වන බව කියනවා මෙය හදිසි අවශ්‍යතාවයක් ලෙස සලකා මෙම අනතරු දායක ගසේ කොටස් ඉවත් කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාමන්ත්‍රි  සුසිල් කුමාර  මහතා (එ.ජා.නි.ස)

එළුකැටිය විහාරථානය සංවර්ධනය කරන්නට පියවර ගන්න. උනවටුන  ගැමුණු ක්‍රිඩාපිටිය අමරපාල ක්‍රීඩා පිටිය නමින් නම් කරන්නට පියවර ගන්නා ලෙස මා ප්‍රකාශ කරනවා.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාමන්ත්‍රි  චමිල ප්‍රියංග මහතා (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

කතළුව මෝය අසල ජිවිත රැසක් බිලි ගත්තා. තරුණ ජිවිත 15 පමණ බිලි ගත්තා මෙයට විදිමත් කටයුත්තක් සිදුකරන්න.නිවාඩුවට විශාල ජනතාවක් එනවා ජනතතාවගේ ආරක්ෂාවට කටයුතු කරන්න.ජනතාව දැනුවත් කරන්න පියවරක් ගන්න දැනුවත් කිරිමේ කටයුතු සිදුකරන්න.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාමන්ත්‍රි   රෝහණ කුමාර මහතා (එ.ජා.ප)

කොග්ගල වෙරළ සිමාවේ ප්‍ර සිද්ධ ස්ථානයක වැටවල් ගහලා තියනවා. මම ධීවරයන් ආරක්ෂා කරනවා නමුත් මෙයට ධිවරයන්ට හා මුහුදු දිය නාන අයට අයට ද සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි මනුජිත් ළමාහේවා මහතා (එ.ජා.ප)

වෙරළ පිවිසුම් මාර්ගවලට නම් කර නාමපුවරු සකස් කරන්න. වෙරළ පිවිසුම් මාර්ග අවහිර කරමින් ඉදිකිරිම් සිදු කරනවා.වෙරළට යන්න විදියක් සමහර ස්ථානවල නෑ.ජනතාවට සහන සලස්සන කියලා කියන්න කැමැතියි.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි පියානි  මාතරගේ මහත්මිය (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

උනවටුන සංචාරක කලාපයේ ද අනවසර ඉදිකිරිම් හා වෙරළ පිවිසුම් මාර්ග අවහිරි කර තියනවා. මෙය මහා බරපතල තත්ත්වයක් වශයෙන් සටහන් කරන්න කැමැතියි.මෙයට විසිදුමක් ලබා දිය යුතුව තිබෙනවා.

සභාපති දිල්ෂාන් විදානගමගේ මහතා (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

වෙරළ පිවිසුම් මාර්ග නම් කර එය ආරක්ෂා කරන්නට අප පියවර ගෙන තිබෙනවා.මාර්ග නම් කර ලද නාම පුවරුව සවි කරන්නට පුද්ගල ආයතන වල සහයෝගය මත ඉදිරියේදි ද සිදු කරනවා. සකස්කරන නාමපුරුව ඉක්මනිම්ම දිරාපත් වෙනවා.හබරාදුව නගරයේ රණවිරු ස්මාරකයක් සකස් කරන්නට පියවර ගන්නවා.ජාතික රණ විරු දිනයට සම ගාම්ව වාර්ෂික මෙම ස්ථානයේ සැමරුම් පවත්වන්නට හැකි පරිදි මෙම ස්ථානය සකස් කරන්නට පියවර ගන්නවා.

හීනටිගල අකුණු අනතුරු සම්බන්ධයෙන් ඇත්වි ඇත් ප්‍රශ්ණය විසිදිමට කටයුතු කර තිබෙනවා.උනවටුන ගැමුණු ක්‍රිඩා පිටියේ නම වෙනස් කරන්නේ නෑ.ජනතා විරෝධායක් ඇතිව තිබෙනවා.අලුත් නමක් දමන්න යනවා කියලා. මේ නිසා සභාවේ ඒකමතික තිරණය මත මෙම ප්‍රශ්ණයට විසදුමක් ලබා දෙනවා.සභාවේ මතය වන්නේ එම්.පී අමරපාල නමින් උනවටුන ගැමුණු ක්‍රීඩා පිටිය ලෙස නම් කරනවා.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි රෝහණ ප්‍රියන්ත මහතා (එ,ජා,ප)

මම ලංකාවේ අලි මිනිස් ගැටුමට විසදුමක් දෙන්න කැමැතියි.අලි එන මාර්ගයේ විශාල වු උල් කරන ලද ගල් හිටවන්න.එවිට අලි මේ මාර්ගයේ එන්නේ නෑ. සැම්බියාවේ මෙම ක්‍රමය ඉතාම සාර්ථක වී තියනවා.

ලංකාවේ අලි මිනිස් ගැටුමට කදිම විසදුමක් වෙනවා.විදුලි වැටට වඩා මෙය හොඳයි. මෙය ඉතා සාර්ථකයි.ලංකාවේ ගල් විශාල ප්‍රමාණයක් තියනවා. මේ නිසා මේ ගල් උල් කර අලි එන මාර්ගයේ මේ උල් ගල් සකස් කර අලි එන මාර්ගයේ සකස් කරන්නට හැකි නම් අලි එන්නේ නෑ. මෙම ක්‍රමය ලංකාවේම අලි මිනිස් ගැටුමට විසදුමක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නට ක්‍රියාත්මක කරන්නට හැකි යි.

උනවටුන ගැමුණු ක්‍රීඩා පිටිය වෙනස් කරන්නට ගන්නාවු පියවරට මම විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාමන්ත්‍රි යු නලින්ද සිල්වා මහතා (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

තිත්තගල්ල අලවතුකිස්සවතු කිස්සේ කඩෝලාන විනාශයක් සිදුවෙනවා. ඒ වාගේම මහාපරිමාන ආකාරයෙන් ඉඩම් ගොඩ කරනවා. කඩොලාන විනාශයක් සිදු වනවා. ගොඩ කිරිමක් සිදු වෙනවා.මෙය වහාම නතර කරන්නට පියවර ගන්න.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි ලයනල් ඉපලවත්ත මහතා (එ.ජා.ප)

කොරොනා වලට බිය යුතු නෑ. අපි මේ රෝගයට මුහුණ දිය යුතුයි.මට කොරොනා හැදුනා සමහර මාධ්‍ය ආයතන මම සමඟ සිටිය බැව කියන එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාව අපේ නායක තුමාද නිරෝධායනයට ලක් කරන්නට කුරුමානම් ඇල්ලුවා.නමුත් එහෙම උනේ නෑ.මට කොරොනා හැදුනා නමුත්, අපේ පවුලේ කිසිම කෙනෙක්ට කොරෝනා හැදුනේ නෑ.

මම හබරාදුව එජාප ප්‍රධාන සංවිධායක නිසා මේ වාගේ කටයුතු කළා. අපේ පක්ෂයේ නායකයා නිරෝධායනය කරන්නට තමයි මේ ආකාරයට කටයුතු කළේ.නමුත් එහෙම උනේ නෑ.ගැමුණු ක්‍රීඩා පිටියේ නම වෙනස් කරන්න එපා අපි එකට විරුද්ධයි.මෙහිදි අපි කියන්නේ නෑ අමරපාල මහතාට විරුද්ධත්වයක් තියනවා කියලා එහෙම නෑ. අපි කියන්නේ වෙනත් ක්‍රීඩා පිටිය සකස්කර එතුමාගේ නමින් නම් කරන්න කියලා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රිණි පද්මිණි ජයසිංහ මහත්මිය (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

හබරාදුව නගරයේ  රණවිරු මාරකයක් සකස් කරන්නට කටයුතු කිරිම සම්බන්ධයෙන් මම සතුටු වෙනවා.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි සුරේෂ් විමලසේන මහතා (ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ ලාංචනය වෙනස්කර අලුත් ලාංජනයක් හදුන්නා දෙන්නට පියවර ගන්නවා.1992 දි තමයි පැරණි ලාංචනය සකස් කර තිබුනේ.මෙහි ගමයි පන්සලයි කෝවිලයි, පල්ලියද ඇතිවයි මෙම ලාංචනය සකස් කර තිබුනේ. නමුත් අප සකස්කරන ලද මේ ලාංචනයට පන්සල, කෝවිල, පල්ලිය ඉවත්කර තමයි සකස් කර තිබෙන්නේ අදට ගැලපෙන ආකාරයට තමයි මෙය සිදු කර ත්බෙන්නේ.

පන්සලයි,කෝවිලයි,පල්ලිය ඉවත් කර අලුත් ලාංචනයක් සකස් කරන්නට පියවර ගන්නවා. ඒ වෙනුවට පුන්කලසක්, හිරු සඳු යන ලාංචන ඇතුලත් කර තිබේ.මෙයට අනුමැතිය සභාව ලබා දෙන්න කියලා පියවර ගන්නවා.

ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි අමර කුසුම් මහතා ( ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)

අමරපාල මහතා නමින් උනවටුන ක්‍රීඩා පිටිය නම කරන්නට පියවර ගන්න.නාම පුවරුවක් ලෙසද සකස් කරන්න

බෝගහගොඩ – ඒ.ඩබ්ලිව්. ඒ නිමල්, හබරාදුව ඒ.එල්.ඒ. ආරියරත්න

Related posts