කිරි ආහාර වලට රුපියල් 1,000 ක් දක්වා බදු

tax

කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සහ පළතුරු ඇතුළු ආහාර 9ක බදු තව දුරටත් ඉහළ නැංවීමට මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ, ආනයන සීමා කිරීම සඳහා රජය පැනවූ විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ධ යටතේයි. ඒ අනුව යෝගට්, වෙඩරු ඇතුළු කිරි ආහාර 5ක, කිලෝවක් සඳහා බද්ද රුපියල් 1,000 ක් දක්වා ඉහළ නංවා ඇත.

 

Related posts