රාජාණ්ඩුවට අභියෝග කළ තරුණිය

“ත්‍රාසයෙන් මම ඉන්නේ. ප්‍රතිවිපාක ගැන මට බියක් දැනෙනවා.” එසේ පැවසුවේ පන්යුසායා සිතිජිරාවට්ටනකුල් නම් තායිලන්ත තරුණියකි.

21ක් හැවිරිදි ඇය, පසුගිය අගෝස්තු මස වේදිකාවක මතට නැග එරට රාජාණ්ඩුවට විවෘත අභියෝගයක් කළාය.

එම අවස්ථාවට 1,000ක් පමණ විශ්වවිද්‍යාල සිසු සිසුවියන් එක් ව සිටි අතර එහිදී ඇය කරුණු 10කින් සමන්විත ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරිපත් කරමින් රාජාණ්ඩුව ප්‍රතිසංස්කරණය වියයුතු බව ඉල්ලා සිටියාය.

Related posts