යුක්‍රේනයේ මරියුපෝල් නගරය රුසියාව යටතට

mariyapol

යුක්‍රේයේ මරියුපෝල් වෙළෙඳ නගරය රුසියාව විසින් අත්පත් කර ගෙන ඇත. එම නගරය අල්ලා ගැනීම, රුසියාව පැහැදිලි ජයග්‍රහණයක් ලද පළමු අවස්ථාව බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

නගරයේ ඇති න්‍යෂ්ටික විදුලි බලාගාරය මගින් රුසියාව විදුලිය ලබා ගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන බවද වාර්තාවේ.

Related posts