පිට පිටම තෙවැනි දිනටත් අද පැය හතහමාරක් විදුලිය කපයි

powercut

අද(04) දිනයේත් පැය 07 හමාරක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කරන බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව අද පෙරවරු 08 සිට පස්වරු 06 දක්වා පැය 05 ක කාලයක් සහ පස්වරු 06 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා පැය දෙකහාමාරක කාලයක් ලෙස දිවයින පුරා කාණ්ඩ වශයෙන් විදුළි කප්පාදුව සිදුවනු ඇති.

Related posts