ස්වාධින අංක 05 කණ්ඩායමෙන් අපේක්ෂකයන් තිදෙනකු එ.ජා.ප ට

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට ස්වාධින අංක 05 කණ්ඩායමෙන් තරගවදින අපේක්ෂකයන් තිදෙනකු ඉදිරි මැතිවරණයේදි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයන් දෙදෙනකුගේ ජයග්‍රහනය සදහා එම පක්ෂයට 11වන දින එක් වන ලදි.

මෙම අපේක්ෂයන් තිදෙනා 11වන දින කොටගල ප්‍රදේශයේදි එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට තරගවදින වි. පුත්‍රසිගාමනි හා සම්මුගම් තිරුචෙල්වම් යන මහත්වරුන්ගේ ජයග්‍රහානය වෙනුවෙන් කැපවන බවට පොරෝන්දු වෙමින් ඔවුන් සමග එක්විය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts