ජනාධිපතිවරණයේ ඇප මුදල් ඉහළ දැමීමට පියවර ගත යුතුයි.

Related posts