කදුරට ජනතා පෙරමුණ පක්ෂයේ හා කදුරට කම්කරු පෙරමුණ වෘත්තිය සමතියේ සියලුම තනතුරුවලින් බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඒ. අර්වින්ද කුමාර් මහතා ඉවත් කිරිමට තිරණය කල බව කදුරට ජනතා පෙරමුණේ නායක නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් පාර්ලීමේන්තු මංත්‍රි වි. ආර්. රාධා ක්‍රිෂ්නන් මහතා පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු වි. ආර්. රාධා ක්‍රිෂ්නන් මහතා පවසන ලද්දේ ඒ. අර්වින්ද කුමාර් මහතා කදුරට ජනතා පෙරමුණ පක්ෂයේ දේශපාලන සභාපති ලෙසත් කදුරට කම්කරු පෙරමුණ වෘත්තිය සමිතියේ නිලයන්ද දැරු බවත් ඒ අනුව එම සියලුම තනතුරුවලින් මෙන්ම පක්ෂ සමාජිකත්වයෙන්ද ඔහු ඉවත් කිරිමට කදුරට ජනතා පෙරමුණේ ජාතික සභාව මගින් 21වන දින ඒකමතිකව තිරණය කල බවත්ය.

එම තිරණයන් මත අර්වින්ද කුමාර් මහතා පක්ෂ සමාජිකත්වයෙන් හා ඔහු දැරු සියලුම තනතුරුවලින් 21වන දින සිට ඉවත් කිරිමට පියවර ගත් බවත් මෙයට ප්‍රධාන හේතුව ඔහු විසින් පක්ෂය ගන්නා සාමුහික තිරණවලට පටහැනිව කටයුතු කිරිම බවද වි. ආර්. රාධා ක්‍රිෂ්නන් මහතා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts