පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ හඩ පට සභාගත කර නැති බව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා සදහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයක් කරමින් රන්ජන් රාමනායක මහතා කියා සිටියේ අදාළ හඩපට සභාගත කරන බව කිව්වත් එවැනි සභාගත කිරිමක් සිදුව නැති බව නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී ඇත.

Similar Posts