කළුතරට පී.සී.ආර්. යන්ත්‍රයක් ගැනිමට සතියක් ඇතුලත ලක්ෂ 27 ක්

කළුතරට පී.සී.ආර්. යන්ත්‍රයක් මිළදී ගැනීමේ කළුතර දිස්ත්‍රික් සුව සරණ සෞඛ්‍ය අරමුදල සදහා සතියක් ඇතුලත රුපියල් ලක්ෂ විසිහතක මුදලක් පරිත්‍යාගකරමින් ජනතාව හැකි අයුරින් මිනිස් ජීවිත බේරිගැනීමට උරදෙමින් සිටිති. කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ රෝග පරික්ෂාවට විශාල අඩුවක්ව පවතින පී.සී.ආර්. යන්ත්‍රයක් කළුතර ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යයතනයට ලබාදිම සදහා ආරම්භකල සුව සරණ සෞඛ්‍ය අරමුදල මේවන විට ලක්ෂ විසිහත ඉක්මවා ඇති අතර අවශ්‍ය කරන රුපියල් ලක්ෂ අසූව සපුරා ගැනිම සදහා දිස්ත්‍රික්කයේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ මාසික වැටුප පරිත්‍යාග කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවන බව එම අරමුදලේ සභාපති මාධ්‍යෙව්දී සිසිර කුමාරද සිල්වා මහතා කීවේය. මේ වනවිට කළුතර…

Read More