කල්පිටිය සංචාරක පුරවරයක් කරන්න යයි

ශ්‍රී ලංකාව මාල දිවයිනට නොදෙවෙනි සංචාරක පුරවරයක් කරන්නට බලා පොරොත්තුවෙනවා. මාල දිවයින හා තරගයක් ලබා දීමට නම්, සුන්දර දූපත්වලින් අනූන කල්පිටියේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ප්‍රවර්ධනය කළ යුතුයි. මාල දිවයිනට නොදෙවෙනි චමත්කාරයක් කල්පිටිය දූපත් වල තිබෙනවා.

සංචාරක  ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා එසේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේ,  කල්පිටිය සංචාරක පුරවරයේ හෝටල් හිමියන් සහ ආයෝජකයින් හමුවෙමිනි.

කල්පිටියේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් සංචාරක ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයෙන් කිසිම දෙයක් සිදු කරළා නැහැ. දැනට අන්තර්ජාලයේ තිබෙන්නේ කල්පිටියේ සංචාරක කර්මාන්තයේ නියැලෙන්නන් විසින් නිර්මාණය කරණ ලද වීඩියෝපටි පමණයි යනුවෙන් යැයි පවසා සිටියේය.

 

Related posts