අධිකරණ මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ලේකම් රාජකාරී ආරම්භ කරයි

අධිකරණ මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ලෙස පත් වු ජේ.ජේ.රත්නසිරි මහතා සිය තනතුරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම අද (29) පෙරවරුවේ සිදු විය.

එම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක් විය.

ජේ.ජේ.රත්නසිරි මහතා අධිකරණ මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් තනතුරට පත්වීමට පෙර රාජ්‍ය පරිපාලන ආපදා කළමණාකරණ හා පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීයෙකු වන ඒ මහතා මීට පෙර අමාත්‍යාංශ ගනණාවක ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කර තිබේ.

Related posts