මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත අද (01) සිට බලාත්මක කර තිබේ.

ඒ, එම පනත් කෙටුම්පතට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් සිය සහතිකය යෙදීමත් සමඟයි.

එම නිවේදනය පහතින්,

Similar Posts